Bild på hus med halmtak

Foto: Elfva Barrio

Hela kommunen ska utvecklas

Lunds kommun är på många sätt en unik kommun. Inte minst för att staden kompletteras med starka och attraktiva tätorter inom kommunen.

För att ytterligare stärka attraktiviteten i tätorterna utanför staden vill vi socialdemokrater utveckla en välfärdsgaranti. En garanti som säkerställer att den kommunala välfärden och servicen håller lika hög kvalitet oavsett var i kommunen du bor.

Ska det vara möjligt måste riktade satsningar göras. Det handlar dels om att öka bostadsbyggandet i de östra kommundelarna så att fler kan bosätta sig där, men även om att stärka den privata och offentliga servicen. Fler måste kunna resa hållbart i hela kommunen. Det handlar både om att förbättra kollektivtrafiken med en högre tillgänglighet och se till att fler kan resa enkelt och säkert med cykel. Vi vill öka investeringarna i kultur- och fritidsutbudet för att möjliggöra en aktiv fritid i hela kommunen.

Vi vill:
1. Införa en kommunal välfärdsgaranti i hela kommunen.
2. Öka bostadsbyggandet i de östra kommundelarna.
3. Förbättra kollektivtrafiken genom att öka turtätheten och antalet busshållplatser.
4. Anlägga fler trygga cykelvägar och cykelparkeringar i hela kommunen.
5. Ha minst ett kulturhus i varje kommundel.